1. Δεν πληρώ όλους τους όρους της προκήρυξης. Η αίτησή μου θα προχωρήσει στη διαδικασία αξιολόγησης;

Όχι. Η αίτηση πρέπει να πληροί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

 

2. Το πρόγραμμα σπουδών μου είναι εξ αποστάσεως, μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Όχι, οι υποτροφίες χορηγούνται μόνο για προγράμματα πλήρους παρακολούθησης στον τόπο σπουδών, εκτός εάν λόγω συνθηκών ανωτέρας βίας ή προστασίας της δημόσιας υγείας προκρίνεται από το πανεπιστήμιο η εξ αποστάσεως φοίτηση.

 

3. Πόσα πανεπιστήμια μπορώ να δηλώσω στην αίτησή μου;

Μπορείτε να δηλώσετε έως και 3 πανεπιστήμια της ίδιας ή διαφορετικών χωρών.

 

4. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για περισσότερα του ενός επίπεδα σπουδών ή επιστημονικούς τομείς;

Όχι. Η αίτηση αφορά μόνο σε μεταπτυχικά προγράμματα και έναν επιστημονικό τομέα.

 

5. Στην προκήρυξη δεν αναγράφεται ο επιστημονικός κλάδος των επιδιωκόμενων σπουδών μου. Θα γίνει δεκτή η αίτησή μου;

Όχι. Γίνονται δεκτές οι αιτήσεις που υποβάλλονται για τους επιστημονικούς κλάδους που αναφέρονται στην εκάστοτε προκήρυξη. Οι επιστημονικοί κλάδοι για τους οποίους η HELLENiQ ENERGY χορηγεί υποτροφίες είναι πολύ συγκεκριμένοι και σχετίζονται με την δραστηριότητά του Ομίλου.

 

6. Οι πτυχιακές σπουδές μου ολοκληρώνονται τον Ιούνιο 2023. Έχω το δικαίωμα να υποβάλω αίτηση;

Ναι, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε την αίτησή σας. Κατά την αξιολόγηση όμως των αιτήσεων δίδεται προτεραιότητα σε υποψήφιους που έχουν εξασφαλίσει οριστική αποδοχή ή είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα σπουδών.

 

7. Έχω ήδη ξεκινήσει τις σπουδές μου. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για αποπεράτωσή τους;

Για σπουδές στο εξωτερικό: Εάν το διάστημα που απομένει από την έναρξη του προγράμματος είναι τουλάχιστον 9 μήνες βάσει επίσημης βεβαίωσης εγγραφής.

Για σπουδές στην Ελλάδα: Εάν το διάστημα που απομένει από την έναρξη του προγράμματος είναι τουλάχιστον 6 μήνες βάσει βεβαίωσης εγγραφής.

Υποτροφίες δεν χορηγούνται αναδρομικά σε κανένα από τα προγράμματα.

 

8. Ποια είναι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών;

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 7η Μαΐου 2023. Υπολειπόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 31η Μαΐου 2023.

 

9. Με ποιόν τρόπο υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://scholarships.helleniqenergy.gr

 

10. Μπορώ να καταθέσω τα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως στα γραφεία της HELLENiQ ENERGY ή να τα αποστείλω ταχυδρομικώς;

Όχι. Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση. Ηλεκτρονικές αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν είναι εφικτό να υποβληθούν οριστικά και κατ’ επέκταση δεν μπορούν να περάσουν από διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης.

 

11. Διεξάγονται συνεντεύξεις των υποψηφίων;

Ναι. Οι συνεντεύξεις των προεπιλεγέντων υποψήφιων υποτρόφων πραγματοποιούνται μεταξύ 1ης Ιουνίου και 1ης Ιουλίου, διαδικτυακά.

 

12. Πώς θα ενημερωθώ για το εάν έλαβα την υποτροφία ή όχι;

Στο πλαισίο της προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα αποτελέσματα αναρτώνται στο site της HELLENiQ ENERGY και στο https://scholarships.helleniqenergy.gr, με τους αριθμούς πρωτοκόλλου τους οποίους οι υποψήφιοι υπότροφοι έχουν ήδη λάβει αμέσως μετά την υποβολή της αίτησής τους.  Όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση για υποτροφία ενημερώνονται και με προσωπικό email.

 

13. Έχω δυνατότητα ένστασης εάν δεν μου εγκριθεί υποτροφία;

Όχι. Η Διοίκηση της HELLENiQ ENERGY αποφασίζει κατά την ελεύθερη και αναιτιολόγητη κρίση της την παροχή ή όχι υποτροφίας, αφού εξετάσει και όλες τις παραμέτρους επί του συνόλου των υποψηφίων και διατηρεί το δικαίωμα, να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση, ακόμη και αν αυτή πληροί όλες τις προϋποθέσεις χωρίς να αιτιολογεί την απόφασή του, είτε για την απόρριψη, είτε για την αποδοχή της αίτησης.