1. Δεν πληρώ όλους τους όρους της προκήρυξης. Η αίτησή μου θα προχωρήσει στη διαδικασία αξιολόγησης;

Όχι. Η αίτηση πρέπει να πληροί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

 

2. Το πρόγραμμα σπουδών μου είναι εξ αποστάσεως, μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Όχι, οι υποτροφίες χορηγούνται μόνο για προγράμματα πλήρους παρακολούθησης στον τόπο σπουδών, εκτός εάν λόγω συνθηκών ανωτέρας βίας ή προστασίας της δημόσιας υγείας προκρίνεται από το πανεπιστήμιο η εξ αποστάσεως φοίτηση.

 

3. Πόσα πανεπιστήμια μπορώ να δηλώσω στην αίτησή μου;

Μπορείτε να δηλώσετε έως και 3 πανεπιστήμια της ίδιας ή διαφορετικών χωρών που εμπίπτουν στο πρόγραμμα Proud of Youth. Για λεπτομέρειες αναφορικά με τους κλάδους και τα πανεπιστήμια για τα οποία ισχύει το πρόγραμμα δείτε την προκήρυξη.

 

4. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για περισσότερα του ενός επίπεδα σπουδών ή επιστημονικούς τομείς;

Όχι. Η αίτηση αφορά μόνο σε μεταπτυχικά προγράμματα και έναν επιστημονικό τομέα.

 

5. Στην προκήρυξη δεν αναγράφεται ο επιστημονικός κλάδος των επιδιωκόμενων σπουδών μου. Θα γίνει δεκτή η αίτησή μου;

Όχι. Γίνονται δεκτές οι αιτήσεις που υποβάλλονται για τους επιστημονικούς κλάδους που αναφέρονται στην εκάστοτε προκήρυξη. Οι επιστημονικοί κλάδοι για τους οποίους η EKO CYPRUS LIMITED χορηγεί μέσω του Ιδρύματος Υποτροφιών EKO CYPRUS LTD SCHOLARSHIPS FOUNDATION υποτροφίες, είναι πολύ συγκεκριμένοι και σχετίζονται με τη δραστηριότητα του Ομίλου. 

 

6. Οι πτυχιακές σπουδές μου ολοκληρώνονται τον Ιούνιο 2024. Έχω το δικαίωμα να υποβάλω αίτηση;

Ναι, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε την αίτησή σας. Κατά την αξιολόγηση όμως των αιτήσεων δίδεται προτεραιότητα σε υποψήφιους που έχουν εξασφαλίσει οριστική αποδοχή ή είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

 

7. Έχω ήδη ξεκινήσει τις σπουδές μου. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για αποπεράτωσή τους;

Για σπουδές στο εξωτερικό (αποκλειστικά και μόνο στις χώρες που αναφέρονται στην προκήρυξη): Εάν το διάστημα που απομένει από την έναρξη του προγράμματος είναι τουλάχιστον 9 μήνες βάσει επίσημης βεβαίωσης εγγραφής.

Για σπουδές στην Κύπρο (αποκλειστικά και μόνο για πανεπιστήμια αναγνωρισμένα από την Κυπριακή Δημοκρατία): Εάν το διάστημα που απομένει από την έναρξη του προγράμματος είναι τουλάχιστον 6 μήνες βάσει βεβαίωσης εγγραφής.

Υποτροφίες δεν χορηγούνται αναδρομικά σε κανένα από τα προγράμματα.

 

8. Ποια είναι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών;

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 20η Μαΐου 2024. 

 

9. Με ποιόν τρόπο υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://scholarships.helleniqenergy.gr/cyprus

 

10. Μπορώ να καταθέσω τα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως στα γραφεία της EKO CYPRUS LIMITED ή να τα αποστείλω ταχυδρομικώς;

Όχι. Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση. Ηλεκτρονικές αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν είναι εφικτό να υποβληθούν οριστικά και κατ’ επέκταση δεν μπορούν να περάσουν από διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης.

 

11. Διεξάγονται συνεντεύξεις των υποψηφίων;

Ναι. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται διαδικτυακά.

 

12. Πώς θα ενημερωθώ για το εάν έλαβα την υποτροφία ή όχι;

Στο πλαισίο της προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα αποτελέσματα αναρτώνται στο site της EKO CYPRUS LIMITΕD και στο https://scholarships.helleniqenergy.gr/cyprus, και όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση για υποτροφία ενημερώνονται και με προσωπικό email.

 

13. Έχω δυνατότητα ένστασης εάν δεν μου εγκριθεί υποτροφία;

Όχι. Τόσο η επιλογή των εκάστοτε Υποτρόφων, όσο και το ύψος παροχής της υποτροφίας, δεν υπόκεινται σε δικαίωμα υποβολής ένστασης και/ή λήψης δικαστικών μέτρων και/ή οποιασδήποτε άλλης θεραπείας, ούτε από τον εκάστοτε Υπότροφο, αλλά ούτε και από οιονδήποτε μη επιλεγέντα υποψήφιο υπότροφο. Η υποτροφία παρέχεται χαριστικά από το Ίδρυμα και δεδομένου του  αριθμού των υποβαλλομένων αιτήσεων  ενδεχομένως να μην  επιτρέπει την ικανοποίηση όλων των υποψηφιοτήτων, ακόμη και αν είναι υψηλού επιπέδου. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Υποτροφιών EKO CYPRUS LTD SCHOLARSHIPS FOUNDATION  αποφασίζει κατά την ελεύθερη και αναιτιολόγητη κρίση του την παροχή ή όχι υποτροφίας, αφού εξετάσει και όλες τις παραμέτρους επί του συνόλου των υποψηφίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα, να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση, ακόμη και αν αυτή πληροί όλες τις προϋποθέσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να αιτιολογεί την απόφασή του, είτε για την απόρριψη, είτε για την αποδοχή της αίτησης. Με την υποβολή της αίτησης για υποτροφία, ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και της σχετικής αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης και ουδεμία περαιτέρω απαίτηση έχει από το Ίδρυμα.